Goes

De stijgende energiekosten waren in 2022 het gesprek van de dag. De overheid heeft verschillende maatregelen getroffen om de energiekosten betaalbaar te houden. Eén daarvan was de eenmalige energietoeslag 2022. Deze toeslag is tussentijds verhoogd, van €800 naar €1.300. En in de Bevelandse gemeenten is de inkomensgrens energietoeslag ook verruimd, van 120% naar 130% zodat meer inwoners dit bedrag konden aanvragen. Nu is de vraag: hoe zit dat in 2023?

Waar is de energietoeslag voor bedoeld?

De energietoeslag is bedoeld voor de stijgende energiekosten. Heeft u de energietoeslag ontvangen? Besteed het geld dus aan uw energierekening. Zijn uw energiekosten nu nog niet zo hoog? Bewaar het geld dan voor als later uw energienota verandert of voor uw eindafrekening.

Energietoeslag 2023

Er komt een nieuwe energietoeslag in 2023. Hoe dat er precies uit komt te zien, weten we nog niet. De verwachting is dat voor de zomer 2023 de nieuwe beleidsregels bekend zijn. In die beleidsregels staat aan welke voorwaarden u moet voldoen om de energietoeslag te ontvangen. Die richtlijnen worden door de landelijke overheid voorgesteld. Pas als we die weten, kan het Dagelijks Bestuur van GR de Bevelanden besluiten welke beleidsregels er gaan gelden in de Bevelandse gemeenten.

Zodra de beleidsregels voor de energietoeslag 2023 zijn vastgesteld, delen we deze informatie op de website, social media en in de huis-aan-huiskrant de Bevelandse Bode. Dan maken we ook bekend hoe u de energietoeslag 2023 kunt aanvragen. Het is op dit moment niet mogelijk energietoeslag 2023 aan te vragen. Er wordt ook geen voorschot uitgekeerd.  

Aanvragen energietoeslag 2022

Heeft u in 2022 nog geen eenmalige energietoeslag aangevraagd? Dan kunt u dat nog doen tot 1 april 2023. Doe direct een aanvraag of bekijk de voorwaarden . Dat kan ook als uw energiekosten (nog) niet zijn gestegen.

Welke andere regelingen in de tegemoetkoming van de energiekosten zijn er?

De Nederlandse overheid heeft verschillende regelingen getroffen om de energiekosten betaalbaar te houden voor iedereen.

  • Korting op de energierekening; In november en december is er €190 euro betaald door de energieleverancier. Het kan zijn dat u dit direct op uw rekening heeft ontvangen of dat dit is geminderd in uw voorschot. Kijk op de website van uw energieleverancier voor meer informatie over deze korting.
  • Prijsplafond; Vanaf 1 januari 2023 geldt er een prijsplafond voor energiekosten. U betaalt tot een bepaald verbruik een lagere prijs voor gas en stroom. Is uw verbruik hoger dan het prijsplafond? Dan betaalt u boven het plafond wel de volledige prijs. Bekijk de website van de Rijksoverheid voor meer informatie over het prijsplafond. Of neem contact op met uw energieleverancier.
  • Stijging uitkeringen en toeslagen; Vanaf 1 januari 2023 stijgen het minimumloon en de uitkeringen met 10%. Daarnaast wordt een aantal toeslagen verhoogd. Het gaat om de zorgtoeslag, huurtoeslag, het kindgebondenbudget en de kinderbijslag.

De energiekosten stijgen snel. Daarom is er een eenmalige energietoeslag beschikbaar. Op deze pagina leest u de hoogte van de toeslag, de voorwaarden en hoe u de energietoeslag kunt aanvragen.

Hoogte van de toeslag

De eenmalige energietoeslag is €1300,00 netto.

Automatische betaling

De eenmalige energietoeslag wordt automatisch betaald aan inwoners van de Bevelandse gemeenten die bekend zijn bij GR de Bevelanden. Dit zijn inwoners die:

  • een (aanvullende) bijstandsuitkering via GR de Bevelanden betaald krijgen;
  • een IOAW- of IOAZ-uitkering via GR de Bevelanden betaald krijgen;
  • gebruik maken van het Declaratiefonds, individuele inkomenstoeslag, tegemoetkoming chronisch zieken en/of collectieve ziektekostenverzekering gemeenten (CZM);
  • een aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO) van de Sociale Verzekeringsbank ontvangen.
  • een maandelijkse Bbz-uitkering voor levensonderhoud via GR de Bevelanden betaald krijgen. 

Inwoners die onder deze regelingen vallen hoeven niets te doen. Zij hebben de eenmalige energietoeslag ontvangen. Het streven is om de nabetaling van € 500,00 voor 1 november 2022 over te maken.

Inkomen van maximaal 130%

Heeft u een inkomen van maximaal 130% van het sociaal minimum? En heeft u een energiecontract en betaalt u energiekosten? Dan kunt u nu de energietoeslag aanvragen. Een aanvraag doet u altijd per huishouden.

Inkomensgrenzen

Voor de eenmalige energietoeslag geldt dat u tot 130% van de bijstandsnorm aan inkomen mag hebben. Hoeveel dat is, kunt u zien op de pagina  Bijstandsnormen en inkomensgrenzen minimaregelingen per 1 juli 2022.

Uw maandinkomen is het totaal van de inkomsten van u en uw partner:
● inkomsten uit of in verband met arbeid (loon, uitkeringen); 
● AOW-uitkering;
● pensioen dat via de werkgever is opgebouwd en uitkeringen uit een lijfrenteproduct; 
● inkomsten uit een PGB, voor zover dit wordt ingezet ter vergoeding van de zorg die door 
de aanvrager zelf wordt verricht;
● inkomsten uit (onder)verhuur en/of kostgeverschap;
● partner- en/of kinderalimentatie;
● periodieke giften;
● inkomsten uit vermogen, zoals rente of dividend;
● een uitkering op basis van de Algemene nabestaandenwet (Anw);
● wachtgeld op basis van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa).

Heeft u iedere maand wisselende inkomsten of bent u zelfstandig ondernemer?
Dan kijken we naar het gemiddelde inkomen van de afgelopen drie maanden. 

Er wordt niet naar uw vermogen gekeken.

Eenmalige energietoeslag aanvragen

U kunt de eenmalige energietoeslag aanvragen als u aan de voorwaarden voldoet. Dat kan via de website. Of haal op het gemeentehuis van Borsele, Goes, Kapelle, Reimerswaal en Noord-Beveland een formulier op. Deze kunt u, ingevuld en met de gevraagde bewijsstukken, opsturen naar: 

GR de Bevelanden
Afdeling Werk, Inkomen en Zorg
t.b.v. energietoeslag
Postbus 2144
4460 MC Goes

LET OP: Er komt een nieuwe energietoeslag in 2023. Hoe dat er precies uit komt te zien, weten we nog niet. De verwachting is dat voor de zomer 2023 de nieuwe beleidsregels bekend zijn. Het is op dit moment niet mogelijk energietoeslag 2023 aan te vragen. Er wordt ook geen voorschot uitgekeerd.