Meppel

Eenmalig mag de gemeente aan mensen met een laag inkomen over 2022 een bedrag toekennen om de stijgende energiekosten op te vangen. In Meppel is de energietoeslag 2022 € 1300,00. U kunt de energietoeslag 2022 nog aanvragen tot en met 31 mei 2023.

Energietoeslag 2023

Over de energietoeslag 2023 is nog niets besloten. Zodra meer bekend is vermelden wij dit op deze pagina.

Wijziging voor uitwonende studenten

Uitwonende studenten, wo, hbo en mbo, die in de gemeente Meppel wonen en aan alle voorwaarden voldoen van de energietoeslag 2022 én

 • zelfstandige woonruimte hebben én
 • een energiecontract op eigen naam hebben kunnen ook een aanvraag doen.

Voorwaarden

 1. Woonachtig in Meppel
 2. Een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning heeft
 3. Ouder dan 21 jaar met een eigen energiecontract
 4. Een huishouden (alleenstaande, gezin, studenten wo, hbo en mbo) heeft een laag inkomen als gedurende de maand voor uw aanvraag uw inkomen niet hoger is dan 120 % van de toepasselijke bijstandsnorm.
 5. Een huishouden met een inkomen boven de inkomensgrens, die vanwege problematische schulden en deelname aan een schuldhulptraject (Wsnp of minnelijke schuldregeling), weinig te besteden hebben (slechts het ‘vrij te laten bedrag’, circa 95% van de bijstandsnorm).

U kunt geen aanvraag indienen als u:

 1. zelf geen energiecontract heeft of ouder(s)/verzorgenden verantwoordelijk zijn voor u; 
 2. in een instelling/ inrichting verblijft;
 3. jonger bent dan 21 jaar;
 4. jonger bent dan 27 jaar en aanspraak maakt op (uitwonende) studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000 en niet zelfstandig woont en geen energiecontract op eigen naam heeft staan;
 5. of bent ingeschreven in de basisregistratie personen met een briefadres.

Als u geen recht heeft op de energietoeslag, maar wel problemen krijgt/heeft met uw financiën, neem contact met ons op. Zie ook hieronder de informatie over hulp bij financiën.

Uw inkomen bedraagt vanaf 1 april 2022 in één maand niet meerr dan 120% van de bijstandsnorm per maand exclusief vakantiegeld, zie onderstaande tabel en toelichting. Als u in 2022 kwijtschelding heeft ontvangen van de gemeentelijke belastingen, en uw situatie is ongewijzigd, dan hoeft u geen gegevens over uw inkomen aan te leveren. Een bewijs van kwijtschelding is dan voldoende. Wij kijken voor de energietoeslag niet naar uw vermogen.

Uw situatieUw inkomen netto in de maand april, mei of juni 2022 *Uw inkomen netto in één van de overige maanden 2022 *
Alleenstaand vanaf 21 jaar tot 66 jaar en 7 maanden€ 1244,54€ 1256,08
Gehuwd/samenwonend vanaf 21 jaar tot 66 jaar en 7 maanden€ 1777,92€ 1794,39
Alleenstaand vanaf 66 jaar en 7 maanden€ 1382,89€ 1397,26
Gehuwd/samenwonend 66 jaar en 7 maanden€ 1872,50€ 1892,81

* 120% van de bijstandsnorm exclusief vakantietoeslag

Als inkomen wordt aangemerkt:

 • studiefinanciering
 • inkomsten uit of in verband met arbeid (loon, uitkeringen);
 • AOW-uitkering;
 • pensioen dat via de werkgever is opgebouwd en uitkeringen uit een lijfrenteproduct;
 • inkomsten uit een PGB, voor zover dit wordt ingezet ter vergoeding van de zorg die door de aanvrager zelf wordt verricht;
 • inkomsten uit (onder)verhuur en/of kostgeverschap;
 • partner- en/of kinderalimentatie;
 • periodieke giften;
 • inkomsten uit vermogen, zoals rente of dividend;
 • een uitkering op basis van de Algemene nabestaandenwet (Anw);
 • wachtgeld op basis van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa);
 • reiskosten en stagevergoedingen als deze belastbaar zijn;
 • geld uit particuliere (studie)fondsen, een bestuursbeurs.

Bij zelfstandigen wordt NIET als inkomen meegenomen:

 • een teruggave inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen.
 • de verschuldigde inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen over inkomen waarover geen loonbelasting is geheven wordt gesteld op 18 procent van dat inkomen.
 • ten aanzien van de zelfstandige die het bedrijf of zelfstandig beroep uitoefent in de vorm van een besloten vennootschap of een coöperatieve vereniging met wettelijke aansprakelijkheid wordt onder inkomen mede verstaan de naar evenredigheid van het aantal zelfstandigen omgerekende nettowinst van deze rechtspersoon verminderd met de hierover verschuldigde vennootschapsbelasting.

Wilt u zelf berekenen of u in de maand voor de aanvraag een inkomen uit de onderneming had van 120% van de voor u geldende bijstandsnorm exclusief vakantietoeslag? Gebruik dan het excelbestand en stuur de berekening mee met de aanvraag.

Aanvraagformulier

U kunt de toeslag aanvragen met het formulier (PDF). Het formulier is ook af halen bij de receptie van het stadhuis tijdens openingstijden.

Hulp bij het invullen

U kunt voor hulp bij het invullen terecht bij het Geldloket in de bibliotheek en in De Koeberg. Het Geldloket is geopend op maandag en woensdag van 11:00 tot 15:00 uur. Langskomen kan zonder afspraak. Het adres van het Geldloket is Marktstraat 27 in Meppel.

Op woensdag kunt u ook terecht in de Koeberg (Koedijkslanden) 13:30 – 15:30 uur. Dit kan alleen op afspraak via 085 273 1444. Dit is het centrale nummer van Welzijn MensenWerk.