Oldambt

Tegemoetkoming voor energieprijzen (de eenmalige energietoeslag)

Het kabinet heeft besloten dat huishoudens met een laag inkomen een eenmalige energietoeslag krijgen voor de stijgende energiekosten. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van deze regeling. Inwoners die een uitkering voor levensonderhoud van de gemeente krijgen, hoeven de toeslag niet aan te vragen. De eenmalige toeslag wordt zo snel mogelijk overgemaakt. Andere inwoners met een laag inkomen moeten de toeslag wel aanvragen.

Wat is de energietoeslag?

De energietoeslag bestaat uit een eenmalig bedrag van 800 euro per woning. De toeslag is bedoeld voor huishoudens waarvan het netto-inkomen onder een bepaalde grens ligt. Zij krijgen één keer extra geld om te voorkomen dat ze geldproblemen krijgen door de hoogte van de energierekening. 

Wanneer heeft u recht op de energietoeslag?

U heeft recht op de energietoeslag als u:

 • 21 jaar of ouder bent;
 • in de gemeente Oldambt woont;
 • een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning heeft;
 • de rekening van de energielevering op uw naam staat en u deze zelf betaalt;
 • een laag inkomen heeft. Dit is een netto-inkomen dat niet hoger is dan het voor uw situatie geldende bedrag: 
GezinssamenstellingNorm bijstand excl. VT21 jaar tot AOW leeftijd (120% van norm bijstand excl. VT)Vanaf AOW leeftijd (120% van norm bijstand excl. VT)
Alleenstaand (ouder)  € 1.046,73€ 1.256,08€ 1.397,27*
Samenwonend/getrouwd  € 1.495,33€ 1.794,40€ 1.892,81*

Inkomensgrenzen per 1 juli 2022 exclusief vakantietoeslag,120% van de bijstandsnorm
*Ontvangt u naast uw AOW ook pensioen? Dan vindt er een vrijlating op uw inkomen uit pensioen plaats. Dit betekent dat we € 21,50 voor een alleenstaande en € 43,00 bij een echtpaar niet zien als inkomen. U vult op de aanvraag het volledige pensioen bedrag in, en wij passen de vrijlating toe bij de het bereken van het inkomen.

Let op: bij medebewoners/kostendelers (bijv. meerderjarige inwonende kinderen) gelden er andere, lagere bedragen.

Voor de toepassing van deze regeling wordt uw vermogen niet in aanmerking genomen.

Wanneer heeft u géén recht op de energietoeslag?

U heeft geen recht op de energietoeslag als u:

 • 18, 19 of 20 jaar oud bent;
 • in voorarrest of detentie verblijft;
 • in een instelling woont (zorg- of verpleeginstelling of instelling voor beschermd of begeleid wonen);
 • alleen op een briefadres staat ingeschreven in de gemeente en geen eigen woonadres heeft;
 • de energietoeslag al heeft ontvangen;
 • de energiekosten niet betaalt en de rekening van de energielevering niet op uw naam staat.

Waarvoor is de energietoeslag bedoeld?

De energietoeslag is bedoeld voor de hoge energierekening. Het is niet verplicht om de toeslag hieraan te besteden. Maar het is wel verstandig als u dit geld reserveert voor bijvoorbeeld de hogere jaarafrekening van uw energieleverancier. Heeft u dit jaar (nog) geen hogere energierekening? Ook dan kunt u recht hebben op de energietoeslag. U kunt het geld ergens anders aan besteden of opzij zetten.

Hoger inkomen, maar in verband met schulden lager besteedbaar inkomen?

Als u een hoger netto inkomen heeft, maar als gevolg van problematische schulden en deelname aan een schuldhulptraject (WSNP en MSNP) een besteedbaar inkomen heeft binnen de hierboven genoemde grens van 120% van de bijstand kunt u ook een aanvraag indienen.

Telt de energietoeslag mee als inkomen?

Nee, de energietoeslag telt niet mee als inkomen bij een uitkering, en ook niet voor de toeslagen die u van de Belastingdienst ontvangt. Het heeft ook géén gevolgen voor de hoogte van de eigen (inkomensafhankelijke) bijdrage in de zorg.

Worden uw gegevens gecontroleerd?

Ja, de gemeente Oldambt kan bij de aanvraag uw gegevens controleren. Wij mogen bij andere instanties en personen informatie over u (en uw partner) opvragen als dat nodig is voor de regeling.

Moet u de toeslag aanvragen?

Huishoudens met een algemene bijstandsuitkering, IOAW- of IOAZ-uitkering die aan alle voorwaarden voldoen krijgen de toeslag automatisch op hun rekening gestort. De eenmalige toeslag wordt zo snel mogelijk overgemaakt. Andere groepen, zoals werkenden en zelfstandigen met een minimuminkomen en AOW’ers, moeten de toeslag zelf aanvragen. Dat komt omdat we als gemeente niet op de hoogte zijn van de inkomens van inwoners.  Ontvangt u alleen bijzondere bijstand? Dan moet u de toeslag ook zelf aanvragen.

Ontvangt u een bijstandsuitkering (AIO) van de Sociale verzekeringsbank?

Dan moet u de toeslag ook zelf aanvragen. U krijgt het niet automatisch toegekend. Het bericht op de website van de SVB is niet correct.

Hoe vraagt u aan?

U kunt de energietoeslag aanvragen via het aanvraagformulier.

Houd bij de aanvraag de volgende gegevens bij de hand:

 • uw DigiD inloggegevens en die van uw partner (indien van toepassing)
 • een geldig identiteitsbewijs van u en uw partner (ID-kaart of paspoort, geen rijbewijs)
 • bewijsstukken van inkomsten van u (en uw partner)
 • laatste afschrift van uw bankrekening waarop de energietoeslag gestort moet worden (met daarop zichtbaar rekeningnummer en tenaamstelling)
 • uw huurcontract
 • de meest recente jaarrekening van uw energiekosten (2021 of 2022) waarop uw naam staat vermeld.

Vul dit formulier helemaal en naar waarheid in. Stuur ook de gevraagde gegevens mee.

Als u dit aanvraagformulier volledig heeft ingevuld, geeft dit nog géén recht op de eenmalige tegemoetkoming voor energiekosten. De gemeente Oldambt bekijkt uw gegevens en neemt een besluit over uw aanvraag. Misschien wordt u om extra informatie gevraagd. Wij streven ernaar om u uiterlijk binnen 8 weken te laten weten waar u aan toe bent.

Vindt u het lastig om de aanvraag digitaal te doen? Vraag dan een papieren aanvraagformulier aan via mzinkomensondersteuning@gemeente-oldambt.nl. Vergeet daarbij niet uw naam, adres en geboortedatum te vermelden. U krijgt het aanvraagformulier zo snel mogelijk opgestuurd.

Energietoeslag in 2023

Het kabinet heeft op 20 september 2022 aangekondigd dat de eenmalige energietoeslag van € 1.300,00 opnieuw wordt uitbetaald in 2023. U kunt op dit moment nog geen nieuwe aanvraag indienen voor de energietoeslag 2023.

Het kabinet heeft ook bekend gemaakt dat gemeenten een voorschot zouden kunnen geven van € 500,00. Helaas is dit bij ons (nog) niet mogelijk.

Eind december verwachten wij meer duidelijkheid te hebben over de energietoeslag 2023. Wij zullen deze informatie dan op onze website plaatsen.